ضرب المثل.sms. .جوک.داستان .شعر .نقاشی
 جملات شرطی نوع دوم
 

جملات شرطی نوع دوم

 جملات شرطی برای بیان عملی  به صورت مشروط به کار می رود.

احتمال انجام عمل را در زمان حال بیان می کندوقید زمان آن نیزحال می باشد. ساختار آن به صورت زیر می باشد

جمله آینده در گذشته ساده +جمله گذشته ساده +If

برای ساخت آینده در گذشته ساده به صورت زیر عمل کنید.

ریشه فعل+might/Would/could

If Ali came, we would go on a picnic.

اگر علی می آمد ما به یک نیک می رفتیم..

 

 در شرطی نوع دوم برای گذشته فعل  to be  فقط از

   Wereاستفاده می کنیم.

If I were a rich man,I would buy a garden.

اگر من ثروتمند بودم یک باغ می خریدم.

 

 
 
بالا