ضرب المثل.sms. .جوک.داستان .شعر .نقاشی
 تفاوت other,another

تفاوت other,another

 

another

 

1-فقط برای اسامی مفرد به کار می رود.

2-هرگز جمع بسته نمی شود.

3-قبل از آن حرف تعریف the به کار نمی رود.

Please give me another cup of tea.

لطفا یک استکان چای دیگر به من بده.

 

Other

 

1-هم قبل از اسامی مفرد و هم قبل از اسامی جمع به کار می رود.

2-در بعضی از موارد جمع بسته می شود.

3-قبل از آن حرف تعریف the به کار می رود.

 

Mina has  four brothers,one of them is a doctor,the others are teachers.

 

میناچهار برادر دارد.یکی از آنها پزشک است، بقیه(دیگران) معلم هستند.

 

 
 
بالا